Print

Probe aptitudini pentru admitere în clasa a IX-a, profil pedagogic, an școlar 2020-2021

PROFIL PEDAGOGIC SPECIALIZĂRILE:  ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE, EDUCATOR – PUERICULTOR, INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAŞCOLARĂ, MEDIATOR ȘCOLAR, BIBLIOTECAR-DOCUMENTARIST, PEDAGOG ŞCOLAR

    La învățământul liceal – filiera vocațională, profilul pedagogic, toate specializările, evaluarea și certificarea  aptitudinilor se realizează prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a, anexă la fișa de înscriere a candidatului.     Fișa de aptitudini va conține: - tipurile de aptitudini - de comunicare, artistice și fizice – și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini : limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport; -  media generală a claselor V – VIII la disciplinele :  limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport ; - media generală a claselor V-VIII  la purtare; - calificativul – ADMIS/RESPINS la profilul pedagogic. 

    Pentru a fi declarat ADMIS la profilul pedagogic, toate specializările, candidatul trebuie să aibă, în fișa de aptitudini, la fiecare dintre disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport, media generală a claselor V – VIII mai mare sau egală cu 7 și media generală  la purtare a claselor V-VIII,  10.

    Pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în învățământul liceal – filiera vocațională, profil pedagogic, toate specializările,  comisiile de înscriere din unitățile de învățământ gimnazial îndeplinesc atât atribuții legate de completarea fișei de aptitudini și de transmitere a acesteia către unitatea de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, cât și atribuții privind completarea, semnarea și ștampilarea anexelor la fișele de înscriere și încărcarea informațiilor în aplicația informatică dedicată admiterii în învățământul liceal de stat, conform procedurii elaborate de către Comisia Națională de Admitere. Acordarea calificativului ADMIS/RESPINS la  profilul pedagogic, înscris pe fișa de aptitudini,  în câmpul dedicat, se face de către comisia de admitere instituită la nivelul unității de învățământ preuniversitar liceal cu profil pedagogic, care va alcătui și lista candidaților admiși la profilul pedagogic.

    Admiterea la specializările  din cadrul profilului pedagogic, filiera vocațională,  a candidaților care au obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

    Modelul fișei de aptitudini este stabilit de către Comisia Națională de Admitere și este transmis Comisiilor de admitere județene/a Municipiului București, până la data de 2 iunie 2020. 

    Calendar privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 - Descarca/Vizualizeaza